Algemene Voorwaarden

1. Definities
1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van We Design Websites wordt gesloten.
2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.
3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van We Design Websites

2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door We Design Websites gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door We Design Websites verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met We Design Websites verklaart de opdrachtgever dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van We Design Websites en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Dienstverlening
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat We Design Websites het door opdrachtgever ondertekende offerte/contract formulier ontvangen heeft.
2. We Design Websites zal zich inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en haar uiterste best doen om goede kwaliteit te leveren.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig als deze schriftelijk tussen Klant en We Design Websites zijn overeengekomen.
4. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft We Design Websites het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. We Design Websites is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat We Design Websites is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor We Design Websites kenbaar behoorde te zijn.
6. Opdrachtgever vrijwaart We Design Websites voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4. Duur en Beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangeduide termijn en is niet tussentijds opzegbaar. Bij gebreke van een overeengekomen duur geldt de duur van één jaar.
2. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van 1 maand, welke maandelijks opzegbaar is. Een opzegging dient te worden gericht aan het e-mailadres: info@wedesignwebsites.nl.
3. Beide partijen kunnen de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen als de wederpartij al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, als de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
4. We Design Websites heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als blijkt dat opdrachtgever intolerante, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
5. Na oplevering van de website biedt We Design Websites je een garantietermijn van twee maanden. Gedurende deze twee maanden worden fouten kosteloos verholpen. Na verloop van deze termijn kun je een servicecontract afsluiten. Een servicecontract garandeert je van snelle afhandeling van jouw vragen of problemen met betrekking tot jouw website. Voor uitgebreidere aanpassingen aan jouw website zal We Design Websites met een passend offertevoorstel komen.

5. Levering en Leveringstijd
1. De benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal worden tijdig door de opdrachtgever aangeleverd bij We Design Websites.
2. We Design Websites gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
3. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt We Design Websites eerst een designontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit designontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan We Design Websites.
4. Mocht We Design Websites onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan We Design Websites alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij We Design Websites een termijn van minimaal 21 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

6. Overmacht
1. We Design Websites aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer We Design Websites als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
2. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van We Design Websites wordt onder meer verstaan: oorlogen, natuurrampen, epidemieën, brand, waterschade, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers, storingen in de levering van energie en/of internet overheidsmaatregelen. Mogelijkheden voor kosten restitutie of schadevergoeding zijn uitgesloten.
3. Als een overmacht situatie langer dan 2 maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden via een aangetekende brief. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
4. We Design Websites is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrator of anderen waarop We Design Websites geen invloed kan uitoefenen.

7. Prijs, facturering en betalingscondities
1. Alle prijzen, offertes en kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. De klant ontvangt ieder jaar een digitale factuur vanaf de start van de Overeenkomst. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van veertig dagen. Mogelijkheden voor korting, opschorting of verrekening zijn uitgesloten. Bij overschrijding van deze betalingstermijn verkeert de Klant van rechtswege in verzuim en is zij zonder nadere ingebrekestelling een wettelijke rente over het factuurbedrag, alsmede incassokosten verschuldigd.
3. Bij het uitblijven van betaling door de Klant staat het We Design Websites vrij om haar verplichting uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, tot het moment waarop de Klant haar betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4. Zodra de Overeenkomst (automatisch) wordt verlengd, zullen alle in deze Overeenkomst gehanteerde prijzen voor de komende verlengingsperiode door We Design Websites worden verhoogd met 3% per jaar.

8. Betalingsvoorwaarden
1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en We Design Websites en is de opdrachtgever betaling verplicht.
2. De opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen, tenzij anders afgesproken. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening NL53 KNAB 0513 9430 72 op naam van We Design Websites. We Design Websites houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet te staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. We Design Websites stuurt hiertoe een factuur welke binnen 40 dagen dient te worden voldaan.
4. Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie supportpakketten.
5. Als de betalingstermijn is overschreden, wordt door We Design Websites een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 25,00 wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
6. Wanneer de opdrachtgever hierna nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering We Design Websites hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en als nodig een nieuwe factuur verzenden.

9. Aansprakelijkheid
1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is We Design Websites slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van We Design Websites voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van We Design Websites voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan We Design Websites voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan We Design Websites voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van We Design Websites verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
3. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. We Design Websites kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. We Design Websites is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
4. We Design Websites is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
5. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk mede te delen aan We Design Websites. Als de opdrachtgever dit niet doet, is deze aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die We Design Websites daardoor lijdt.
6. Voor zover We Design Websites ondanks bovenstaande toch aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, dan is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een aan We Design Websites toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade en redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en wijze van herstel.
7. Als en voor zover We Design Websites aansprakelijk zou zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot een bedrag van maximaal €3.000,-.
8. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt niet de aansprakelijkheid van We Design Websites voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van We Design Websites zelf.
9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij We Design Websites meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen We Design Websites vervalt door het enkele verloop van 2 maanden na het ontstaan van de vordering.

10. Wijziging van de voorwaarden
1. We Design Websites behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Als de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan zij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeiend of daarmee verband houden, worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen bedoeld in het vorige lid, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ook als slechts één van de partijen een geschil ervaart.